Rushing home for Asian salmon ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ anyone else on week 1? x

3 comments,0 shares,3 likes
Susan McGarrigle
about 4 years

One of my fav's and is now a regular in my house. Had it on Monday (I think)...

Madeleine Shaw
about 4 years

Delicious!! ๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜‰

R M Raithby
about 4 years

me!